Porthmadog


Porthmadog

A Quaker Meeting for Worship is held regularly in Porthmadog on the 2nd and 4th Sundays of each month, at 10:30  at the Community Centre (by the harbour) LL49 9LU.


Are you looking for space to reflect quietly with others of like mind? You may find it in our small meeting. You don’t have to believe anything, nor say anything nor do anything – just sit quietly for an hour (or less if you wish) and meditate on what is most important to you. You may find the silence helps you to relax from the stress of a busy life or it may raise questions for you to ponder. Quakers believe there is an essential goodness in everyone to which we can respond, and that this is accessible to us in the living silence of a meeting for worship. We come from a range of Christian and other traditions. Our meetings begin in silence; generally there is a reading and sometimes someone may be moved to speak.


If you feel this way of worship might help you on your spiritual path, do come and try it out. You will be very welcome.

Cynhelir cyfarfod addoli yn rheolaidd ym Mhorthmadog ar yr ail a'r pedwerydd Sul ym mhob mis am 10:30 yn Ganolfan Cymunedol (ger yr harbwr) LL49 9LU.


A ydych yn chwilio am gyfle i fyfyrio'n dawel gyda eraill o'r un anian? Efallai y dewch o hyd i'r cyfle hwnnw yn ein cyfarfod bychan. 'Does dim angen credu mewn un dim, 'does dim angen dweud dim na chwaith gwneud dim -- dim oll heblaw eistedd yn dawel am awr(neu lai os dymunwch) a meddwl am yr hyn sy'n bwysig i chi. Fe ellir y cewch fod y tawelwch yn gymorth i ymlacio oddiwrth rhuthr bywyd neu efallai y bydd yn esgor ar gwestiynau i'w hystyried. Mae'r Crynwyr yn credu fod yna ddaioni sylfaenol y medrwn ymateb iddo ym mhawb ac ym mhobun ac fod y daioni hwnnw ar gael yn nistawrwydd bywiol y cyfarfod addoli. Fel Crynwyr yr ydym yn tarddu o ystod eang o draddodiadau Cristnogol. Mae ein cyfarfodydd yn cychwyn mewn tawelwch, fel arfer ceir darlleniad ac weithiau mae un, neu fwy, o'r addolwyr yn teimlo cymhelliad i siarad.


Os teimlwch y gallai y ffordd yma o addoli fod o gymorth i chi ar eich taith ysbrydol dowch heibio i weld. Byddem yn falch o gael eich croesawu.

Contact / Cyswllt:

01766 770034